Trutqa

11 tekstów – auto­rem jest Trut­qa.

Za­kaza­na miłość jest na­jok­rutniej­sza, bo mi­mo iż spra­wia naj­większą roz­kosz, da­je naj­więcej bólu... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 grudnia 2011, 22:42

Czuję, że mogłabym objąć cały świat jed­nym pal­cem. Tak bar­dzo chcę wam w tej chwi­li wyk­rzyczeć jak bar­dzo kocham wszys­tko to, co mnie otacza. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 stycznia 2011, 22:19

Faith is the ho­pe for a bet­ter tomorrow.
Tłum­cze­nie: Wiara jest nadzieją na lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 grudnia 2010, 18:35

I po­wiem wam w zaufa­niu, że wielką siłę w so­bie ma­cie! Wys­tar­czy tyl­ko uwie­rzyć - w siebie i ten swiat... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 listopada 2010, 16:51

Nie ma rzeczy nie możli­wych, są tyl­ko ta­kie których wca­le nie chce­my wykonać. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 listopada 2010, 22:34

To nie ludzie mają o to­bie myśleć jak o kimś wiel­kim, a ty sam. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 listopada 2010, 22:42

Ule­gacie wszys­cy chwi­lowym złudzeniom. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 9 października 2010, 17:35

Każdy ma swój czas, a życie płynie dalej. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 3 września 2010, 19:40

Zaw­sze będziemy ra­zem. Zaw­sze. I nie masz się cze­go bać. Jak człowiek się boi - to tyl­ko jeżeli nie ma wiary. - po­wie­działa mu w czte­ry oczy. Jed­nak w myślach do­kończyła: boże, tyl­ko daj mi siłę aby w to uwierzyć... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 czerwca 2010, 21:14

Cza­sem te nie wy­powie­dziane myśli dają naj­więcej do myślenia. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 12 czerwca 2010, 19:18

Trutqa

Czasem te nie wypowiedziane myśli dają najwięcej do myślenia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trutqa

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 lutego 2017, 02:51Trutqa sko­men­to­wał tek­st Nie je­den już ta­lent [...]